Ujednání podle GDPR:
Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zvané „GDPR“).
V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že: •potvrzením objednávky (tlačítky Odeslat objednávku nebo Odeslat vše) souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých nebo zpřístupněných důvěrných informací uvedených v objednávce týkající se osobních údajů fyzických osob, které jsou nezbytně nutné pro účely vzájemné spolupráce,
•osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění závazků v souvislosti s poskytováním služeb či plněním z titulu smluvního vztahu, především na základě objednávky zboží a služeb a nebudou využity k žádným jiným (například marketingovým) účelům,
•osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou, která se rovná zákonnému požadavku na archivaci daňových dokladů (především z důvodu archivace potvrzených přepravních listů příjemcem a objednávky přepravy společně s daňovými doklady),
•osobní údaje budou zpracovány s přihlédnutím na jejich důvěrný charakter se zabezpečením odpovídající daným rizikům,
•osobní údaje budou poskytnuty ke shora uvedenému účelu za vyjmenovaných podmínek a ve stejném rozsahu výhradně vybraným subdodavatelům podílejícím se na přepravě a realizaci objednávek jako dílčím zpracovatelům a nebudou poskytnuty dalším třetím či nepovolaným osobám.
Sem napište text stránky